• <Läs mer på Intel.com

Intel® Högre utbildning i Europa

Intel® Higher Education in EuropeIntels högre utbildning i samarbete med universitet och regeringar över hela världen, driver fram tekniska innovationer och utveckling av tekniska förmågor i världsklass i en global och kunskapsbaserad ekonomi. Det högre utbildningsprogrammet fokuserar på att flytta ut tekniken från universitetens laboratorier och in i lokala samhällen i jakten på tekniska examina. Med utveckling av läroplanen, fokuserade forskningsaktiviteter, stipendier, tekniska forum och mentorskap genom Intels tekniker siktar det högre utbildningsprogrammet på att främja en tekniskt orienterad utbildning.

Intel® Higher Education in EuropeFör att möta samhällets behov inom varje land eller region, utvecklar det högre utbildningsprogrammet en pipeline av tekniska förmågor i världsklass för att möta den över hela världen ökande efterfrågan på högutbildade arbetare. Det finns fem huvudområden där Intel® arbetar med högre utbildning för att odla de kritiska färdigheter som krävs för att skapa en innovationskultur. Vi:

 1. Utrustar universitetslärare för att undervisa i nödvändiga färdigheter och i den senaste tekniken
 2. Utrustar universitetslärare för att undervisa i nödvändiga färdigheter och i den senaste tekniken
 3. Uppmuntrar elever att utveckla både tekniska och entreprenöriella färdigheter
 4. Samarbetar med regeringar, industri, icke-statliga organisationer och den akademiska världen
 5. Samarbetar med regeringar, industri, icke-statliga organisationer och den akademiska världen

Vilka är de särskilda färdigheter, kunskaper och kompetenser som hjälper ett land att skapa en innovationskultur?

Vårt primära fokus är inställt på tre områden:

 • STEM (Science, Technology, Engineering and Math) – eller vad vi skulle kunna kalla en teknisk utbildning. Detta inkluderar examina i datavetenskap, elektroteknik, matematik, fysik, kemi och andra vetenskapsområden.
 • Entreprenöriell - eller förmågan att ta en innovativ idé, produkt eller tjänst och skapa en lönsam affär runt den.
 • Karriärkompetens – som kan vara en biprodukt av entreprenöriell utbildning – inkluderar färdigheter som problemlösning, kritiskt tänkande, kommunikation, analytisk förmåga, teambuildning, göra professionella presentationer, lära sig att ställa frågor kontra berätta etc.

Intel® Higher Education in EuropeDen dynamiska takten i tekniken ger upphov till ytterligare kompetens som odlar innovation. Etnografi, vilket hjälper oss att förstå hur användare interagerar med teknik och nanoteknik, som syftar till att skapa nya material och anordningar på molekylär nivå, är bara två exempel på nya framväxande kompetensområden.

Om inte dessa färdigheter används för att skapa nya affärer, produkter eller processer som kan stimulera ekonomisk tillväxt, kommer inte inlärningen av dem att hjälpa ett lands ekonomi. En person behöver inte bara teknisk färdighet utan även färdighet och erfarenhet för att leverera en produkt eller tjänst som uppfyller verkliga behov.

Intel® Higher Education in EuropeIntel stöder vidare universitetslärare genom att arbeta med dem i avancerad teknisk forskning. Genom att främja interaktion mellan den akademiska världen och Intels forskare genererar vi nya idéer för samarbetsprojekt. Denna process resulterar i gemensamma fördelar:

 • Elever gynnas genom att delta i forskning fokuserad på den verkliga industrins behov, vilket kan generera karriärvägar.
 • Elever gynnas genom att delta i forskning fokuserad på den verkliga industrins behov, vilket kan generera karriärvägar.
 • Intel och halvledarindustrin drar fördel av forskningsresultat som kan leda till genombrott, konkreta produkter eller processförbättringar.

Intel® Higher Education in EuropeVi sponsrar även forskning som hjälper oss att fortsätta växa och förfina vår kunskap inom olika datakompetenser. Förutom att sponsra forskning vid enskilda universitet, finns det otaliga Intel Science and Technology Centers  (USA) och Intel Collaborative Research Institutes (internationella) som är Intel-finansierade och gemensamt ledda forskningssamarbeten mellan Intel och den akademiska världen. Förankrade i ledande universitet och bestående av ytterligare universitet (för många för att räknas upp) fokuserar var och en av dessa forskningsgrupper på specifika teknikområden som:

 • Intel Collaborative Research Institute för Secure Computing (ICRI-SC) i Darmstadt, Tyskland
 • Intel Collaborative Research Institute för Sustainable Connected Cities i London, Storbritannien
 • Intel Visual Computing Institute Saarland, Tyskland
 • Intel Student Open Lab, Rumänien

På collegenivå sponsrar vi ett antal tekniska tävlingar. Dessa omfattar för närvarande:

Intel® Higher Education in EuropeIntel stöder The Upstream Challenge Competition som arrangeras av University POLITEHNICA i Bukarest (UPB). Tävlingen uppmuntrar elever i alla åldrar att bidra till projekt med öppen källkod, lära sig hur samhällena arbetar och lära sig hur de får sina bidrag integrerade uppströms. Eleverna tävlar under hela det akademiska året i tre olika spår: ett för första- och andraårselever, ett för tredje- och fjärdeårselever och ett annat för elever som bidrar till Linuxkärnan. Deras bidrag till projekt med öppen källkod värderas av en jury bestående av representanter från universitet och Intel. Det bästa bidraget från varje spår vinner en Ultrabook från Intel.

 • Tävlingen Accelerate Your Code

Intel® Higher Education in EuropeTävlingen Accelerate Your Code.

Eftersom 40 % av eleverna som studerar i STEM-program slutar efter sitt första år, arbetar Intel med att stödja kvarblivande i tekniska utbildningsprogram. Vi har gått med i Stay With It, en stödjande gemenskap som inkluderar mentorer, som ska inspirera och uppmuntra elever som bedriver ingenjörsutbildningar.

Intel® Higher Education in EuropeMedan Intels högre utbildningsprogram primärt fokuserar på att stärka lärarna och inspirerade elever, kan vi också hänvisa lärarna till tekniska experter på produktsidan hos Intel för att ta emot råd och särskilda rekommendationer.

Webbplatsen Intel Education Technology Advisor på www.intel.com/itfored innehåller fallstudier från högre utbildning och även vissa planeringsverktyg och vägledningar.

Har du ett specifikt projekt i åtanke och behöver några råd? Du kan också föra en online- eller telefondialog med en Intel-anställd som är expert på utbildningsteknik.

Mer information