• <Läs mer på Intel.com

DMCA-meddelande och -procedur

Anmälan

Om du anser att ditt verk har kopierats eller anslagits på vår webbplats på ett sätt som utgör intrång på upphovsrätten kontakta vårt utsedda ombud på e-postadressen nedan:

Intel Copyright Agent
Legal Department
3100 NE Shute Road, M/S RS5-118
Hillsboro, OR 97124, USA
E-postadress: copyrightagent@intel.com
Fax: +1-503-613-7292

Om din förfrågan gäller innehåll som du har anslagit på någon webbsida på intel.com, notera att genom att skicka in, anslå eller visa ditt innehåll på vår webbplats beviljar du Intel och dess slutanvändare en världsomfattande, royaltyfri, icke-exklusiv licens enligt vad som anges i Användarvillkor. Gå till Användarvillkor.

Om ditt innehåll inte har anslagits på någon Intel-webbplats tidigare, måste din anmälan innehålla följande information:

 1. En beskrivning av det upphovsrättsligt skyddade verket som du hävdar att det har gjorts intrång på. Om du inte är ägaren till det upphovsrättsligt skyddade verket måste du även inkludera din elektroniska eller digitala signatur som person auktoriserad att agera å upphovsrättsinnehavarens vägnar;
 2. En beskrivning av var det material som du hävdar intrång för finns på vår webbplats;
 3. Informationen ska vara rimligen tillräcklig för att ge Intel möjlighet att kontakta dig, exempelvis adress, telefonnummer och, om tillgängligt, en e-postadress där vi kan kontakta dig;
 4. Ett uttalande om att du har en övertygelse i god tro att den bestridda användningen av materialet inte har auktoriserats av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen; och
 5. Ett uttalande av dig, som du ger under straffansvar för mened, att informationen i din anmälan är korrekt, och att du är upphovsrättsinnehavaren eller auktoriserad att agera å upphovsrättsinnehavarens vägnar.

Efter mottagande av den skriftliga anmälan som innehåller den information som beskrivs i 1 t.o.m. 5 ovan gäller följande:

 1. Intel skall avlägsna eller inaktivera åtkomst till det material som utpekas som att ha gjorts intrång på;
 2. Intel skall vidarebefordra den skriftliga anmälan till den som utpekas vara överträdaren ("prenumeranten");
 3. Intel skall vidta rimliga steg för att omedelbart informera prenumeranten att det har avlägsnat eller inaktiverat åtkomst till materialet.

Motanmälan

För att vara effektiv måste en motanmälan vara en skriftlig kommunikation som Intels utsedde ombud förses med som väsentligen innehåller följande:

 1. Prenumerantens fysiska eller elektroniska underskrift;
 2. Identifiering av det material som har avlägsnats eller till vilket åtkomst har inaktiverats och den plats där materialet visades innan det avlägsnades eller åtkomst till det inaktiverades;
 3. Ett uttalande under straffansvar för mened att prenumeranten har en övertygelse i god tro att materialet avlägsnats eller inaktiverats som resultat av misstag eller felidentifiering av det material som ska avlägsnas eller inaktiveras;
 4. Prenumerantens namn, adress och telefonnummer, och ett uttalande om att prenumeranten ger sitt samtycke till jurisdiktionen för den federala distriktsdomstol i USA för den domsaga där adressen finns, eller om prenumerantens adress är utanför USA, för någon domsaga där tjänsteleverantören kan hittas, och att prenumeranten kommer att godkänna delgivning av stämning från den person som tillhandahållit anmälan eller ett ombud för sådan person

Efter mottagande av en motanmälan som innehåller informationen som beskrivs i 1 t.o.m. 4 ovan:

 1. Intel ska tidsenligt förse dig, klagande, med en kopia av motanmälan;
 2. Intel ska informera dig om att det kommer att ersätta det avlägsnade materialet eller upphöra med inaktiveringen av åtkomst till det inom tio (10) arbetsdagar;
 3. Intel ska ersätta det avlägsnade materialet eller upphöra med inaktiveringen av åtkomst till det inom tio (10) till fjorton (14) arbetsdagar efter mottagande av motanmälan, under förutsättning att Intels utsedde ombud inte har fått meddelande från dig att en talan har lämnats in som söker ett domstolsbeslut för att hindra prenumeranten från att syssla med intrångsaktivitet som gäller materialet i Intels nätverk eller system.

Uppsägning av konto

Intel kan, vid tillämpliga omständigheter, säga upp en kontoinnehavare eller prenumerant till en Intel-webbplats om han eller hon gjort sig skyldig till upprepade brott. Om du tror att en kontoinnehavare eller prenumerant gjort sig skyldig till upprepade brott ska du följa ovanstående instruktioner för att kontakta Intels DMCA-ombud och tillhandahålla tillräcklig information för att vi ska kunna bekräfta att kontoinnehavaren eller prenumeranten gjort sig skyldig till upprepade brott.

© Copyright Intel Corporation. Med ensamrätt. Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052-8119, USA.

MEDDELANDE OCH PROCEDUR FÖR ATT GÖRA ANSPRÅK PÅ INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT I ENLIGHET MED DEN AMERIKANSKA LAGEN DMCA (DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT)

Intel Corporation (Intel) kommer att svara på anklagelser om överträdelser av upphovsrätt i enlighet med den amerikanska upphovsrättslagen DMCA (Digital Millennium Copyright Act). DMCA har en procedur för hur en upphovsrättsinnehavare lämnar in anmälan till en online-tjänsteleverantör angående påstådd överträdelse av intrång i upphovsrätt. När en giltig DMCA-anmälan tas emot svarar tjänsteleverantören under denna procedur genom att ta ner det innehåll som gör intrång. När innehåll tas ner under lagen DMCA kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att kontakta ägaren till det borttagna innehållet så att en motanmälan kan lämnas in. När vi har fått en giltig motanmälan återställer vi i allmänhet innehållet ifråga, såvida vi inte får ett meddelande från den som skickat in anmälan att rättsliga åtgärder har lämnats in som söker ett domstolsbeslut för att begränsa den påstådda överträdaren från att syssla med den överträdande aktiviteten. Intel kan ge kopior av sådana meddelanden till deltagarna i dispyten eller till några andra tredje parter, efter vårt bestämmande och enligt vad som krävs enligt lag. Intels sekretesspolicy skyddar inte information som ges i dessa meddelanden.

OBS: FÖLJANDE INFORMATION TILLHANDAHÅLLS ENBART FÖR ATT INFORMERA INTEL OM ATT DET KAN HA GJORTS INTRÅNG PÅ DITT MATERIAL MED UPPHOVSRÄTT. ALLA ANDRA FÖRFRÅGNINGAR, SÅ SOM FÖRFRÅGNINGAR OM TEKNISK HJÄLP, RAPPORTER OM FELANVÄNDNING AV E-POST OCH RAPPORTER OM PIRATKOPIERING, KOMMER INTE ATT FÅ ETT SVAR GENOM DEN HÄR PROCEDUREN.