• <Läs mer på Intel.com

Intels exportefterlevnad

Översikt
På varje plats där Intel bedriver verksamhet är det lagar och förordningar som styr handeln. Efterlevnad av USA:s lagar och förordningar avseende export styr exporten av båda materiella och immateriella artiklar. Ingen Intel-transaktion som strider mot denna policy får under några omständigheter verkställas.

EAR-policy (Export Administration Regulation, Förordning om exportadministration): Artiklar med dubbla användningsområden
Export av artiklar med dubbla användningsområden (rörelsedrivande icke-militär) regleras av USA:s Bureau of Industry and Security (som styrs av USA:s handelsdepartement) med genomdrivande av EAR (Export Administration Regulations, Förordningar om exportadministration). Förordningarna föreskriver allmänt att alla artiklar med dubbla användningsområden i USA, såväl som artiklar som har sitt ursprung i USA och som finns utanför USA (med ett par väl definierade undantag) är underkastade EAR (Export Administration Regulations, Förordningar om exportadministration). Om en artikel är underkastad förordningarna kan det krävas en licens från handelsdepartementet innan de exporteras eller omexporteras.

ITAR-policyn (International Traffic in Arms Regulations. Förordningar om internationell vapenhandel): Försvarsartiklar, försvarstjänster och relaterade tekniska data
Exporten av försvarsartiklar, försvarstjänster och tekniska data regleras av Office of Defense Trade Controls (Myndigheten för kontroll av försvarshandel) som styrs av USA:s utrikesdepartement) med genomdrivande av ITAR (International Traffic in Arms Regulations, Förordningar om internationell vapenhandel). Även om fokus för International Traffic in Arms Regulations (Förordningar om internationell vapenhandel) är försvarsrelaterade artiklar påverkas rörelsedrivande företag som Intel på grund av de omfattande kontroller som inkluderar allt. Förordningarna föreskriver i allmänhet att alla exporter av försvarsartiklar, försvarstjänster och relaterade tekniska data till utländska personer förbjudes såvida de inte auktoriseras med licens eller dispens.

USA:s Office of Foreign Asset Control (Myndighet för kontroll av utländska tillgångar)
USA:s Office of Foreign Assets Control, (Myndighet för kontroll av utländska tillgångar) administrerar och genomdriver ekonomiska sanktionsprogram huvudsakligen mot länder och grupper med individer exempelvis terrorister och de som bedriver narkotikahandel. Sanktionerna kan antingen vara allomfattande eller selektiva, genom att använda blockering av tillgångar och handelsrestriktioner för att uppnå mål som gäller utländsk policy och nationell säkerhet.

Definitioner

APP
APP-formeln är utformad så att den ska avgöra datorprestanda för exportkontrollsyften. APP-formeln, som härleds från befintliga branschstandarder, är en mer specifik differentierare mellan exklusive, specialbeställda datorer med höga prestanda exempelvis vektorsuperdatorer och system som är handelsvaror och finns till försäljning. Intel publicerar APP-beräkningar på http://www.intel.com/support/processors/sb/CS-017346.htm. Om du inte kan hitta APP för din produkt, skicka e-postmeddelande till ctp.determinations@intel.com.

CCATS
CCAT (Commodity Classification Automated Tracking System, Automatiskt spårningssystem för artikelklassificering). Det här är den kod som BIS tilldelar produkter som har klassificerats mot CCL (Commerce Control List, Handelskontrollistan). Intel anger CCATS-nummer i tillämpliga fall.

Listor med nekade/begränsade parter
DPL (Denied Persons List, Lista med nekade personer) är en lista med personer, företag och institutioner som har nekats exporträttigheter av USA:s regering eftersom de tidigare har gjort överträdelser mot överensstämmelse eller utgör ett hot mot USA:s nationella säkerhet. Listan med nekade personer uppdateras och publiceras av USA:s handelsdepartement och andra myndigheter.

ECCN
Export Control Classification Number (Klassificeringsnummer för exportkontroll) som tilldelas av amerikanska handelsdepartementets Bureau of Industry and Security (BIS) i listan Commerce Control List (CCL). Det här är en grundläggande klassificering som anger kontrollnivån för en produkt.

HTS
USA:s HTS (Harmonized Tariff Schedule, Harmoniserad tullista): En 10-siffrig kod som tilldelas alla varor som importeras till USA. USA:s handelsdepartements censusbyrå använder sig av denna kod för att beräkna USA:s handelsstatistik. USA:s tull använder sig av denna kod för att utvärdera tullavgifter och tariffer. Det 10-siffriga HTS-nummer som tillhandahålls är endast avsett som referens och gäller kanske inte i alla tullterritorier. Om det HTS som visas har ett alfateckensuffix, är det suffixet endast för intern användning och inte del av den reglerande HTS-koden.

Listor med nekade/begränsade parter
DPL (Denied Persons List, Lista med nekade personer) är en lista med personer, företag och institutioner som har nekats exporträttigheter av USA:s regering eftersom de tidigare har gjort överträdelser mot överensstämmelse eller utgör ett hot mot USA:s nationella säkerhet. DPL uppdateras och publiceras av USA:s handelsdepartement och andra myndigheter.

Export av krypteringsartiklar
Teknik, maskinvara och programvara som innehåller krypteringsteknik är underkastade USA:s förordningar om exportadministration. Tillstånd att exportera sådana artiklar måste erhållas från USA:s regering. Specifika faktorer avgör kontrollnivån för krypteringsartikeln exempelvis huruvida krypteringsartikeln klassificerats under 740.17(b)(2) ("Restricted", begränsad), 740.17(b)(3) ("Unrestricted", ej begränsad) eller 742.15(b)(3) (Mass Market, massmarknad).

Restricted (Begränsade)
Produkter som betecknas som "restricted" (begränsade) kan exporteras utan licens till flertalet slutanvändare som inte ingår under regering/myndighet (enligt definitionen i EAR) i alla andra länder, förutom E:1-länderna. För leveranser till slutanvändare inom regeringar i dessa andra länder krävs en licens.

Unrestricted (Obegränsade)
Vissa produkter kan klassificeras som "unrestricted" (obegränsade), vilket innebär att de kan exporteras till flertalet slutanvändare både inom och utanför regering/myndigheter på alla destinationer förutom dem som visas i landsgrupp E:1 i tillägg 1 till del 740 i EAR. Denna grupp innefattar: Kuba, Iran, Libyen, Nordkorea, Sudan och Syrien. Hänvisa till EAR för den mest aktuella listan med E:1-länder.

Massmarknad
Efter en genomgång av BIS, kan vissa krypteringsprodukter som innehåller stark kryptering som marknadsförs i stor skala exporteras utan licens (dvs. NLR) under ECCN 5D992.

Obs! Intel har lagt till suffix efter ECCN för intern bearbetning. Se nedanstående tabell för förklaring.

Intel
Suffix
Suffixdefinition
R 740.17(b)(2)
U 740.17(b)(3)
* Det finns ingen fransk deklaration
EUMM Godkänt för massmarknad i Storbritannien
OIEL Ej godkänt för massmarknad i Storbritannien
EMMF Godkänt för massmarknad i Storbritannien; godkänt för fransk import
c 742.15(b)(3) Godkänt för massmarknad i USA

PRODUKTSÖKNING

För produktspecifikation och information om handelsefterlevnad, sök efter din produkt (namn, material eller produktnummer) i det sökfält som tillhandahålls.

*Juridisk ansvarsfriskrivning
Intel tillhandahåller ett sökverktyg för klassificeringar som innehåller den information som behövs för att slutföra en utvärdering för export mot USA:s Export Administration Regulations (Förordningar om exportadministration) och länders lokala exportförordningar exempelvis Export Control Classification Number (ECCN, Klassificeringsnummer för exportkontroll) OCH/ELLER Harmonized Tariff Schedule (HTS, Harmoniserad tullista) and CCATS-auktoriseringar (om så gäller).

All information som tillhandahålls i sökverktyget för klassificeringar är enbart en rekommendation till användaren och ska användas i samband med USA:s EAR (Export Administration Regulations, Förordningar om exportadministration) och länders lokala exportförordningar vid utvärdering av exportkrav för USA och lokala exportländer.

All information som finns häri är baserad på Intels produktspecifikationer och kan ändras utan varning. Intel utställer inga representationer och ingen garanti avseende riktigheten eller tillförlitligheten för sådana specifikationer. Dessa klassificeringar tillhandahålls "I BEFINTLIGT SKICK" utan några som helst garantier, inklusive någon garanti för säljbarhet, icke-intrång, passning för ett visst ändamål eller någon garanti som uppkommer från förslag, specifikation eller prov. Intel frånsäger sig allt ansvar, inklusive ansvar för intrång på ägarrättigheter, angående användning av information i dessa klassificeringar. Ingen licens, uttrycklig eller underförstådd, via estoppel eller på annat sätt, till någon immateriell egendomsrätt beviljas häri.

Nekade personer/enheter
Intels produkter och teknologi får inte exporteras eller omexporteras till individer eller enheter som finns med på den amerikanska regeringens lista med nekade personer eller listan med enhet enligt vad som beskrivs på BIS-webbplatsen:
http://www.bis.doc.gov/ComplianceAndEnforcement/ListsToCheck.htm

Handelssanktioner/embargon
Tidigare skriftligt tillstånd från USA:s regering är ett krav för direkta eller indirekta exporter och omexporter av Intels produkter och teknologi till alla länder utsatta för embargo eller begränsningar av USA. För närvarande är länderna utsatta för embargo Kuba, Iran, Libyen, Nordkorea, Sudan och Syrien. För den mest uppdaterade informationen, gå igenom länderna enligt vad som visas i landsgrupp E:1 i EAR: http://www.access.gpo.gov/bis/ear/pdf/740spir.pdf och EAR del 746 för embargon och andra speciella kontroller: http://www.access.gpo.gov/bis/ear/pdf/746.pdf.

Länder med sanktioner

Se http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/programs/.

Obs! Listorna med länder utsatta för embargon/sanktioner, nekanden och begränsningar ändras med tiden. Hänvisa till webbplatserna för aktuell information eller kontakta oss om hjälp.

Relaterade externa länkar
USA — Bureau of Industry & Security (BIS)
Hongkong — Trade & Industry Department (TID)
Storbritannien — Business Innovation and Skills (BIS)
Singapore — Singapore Customs
Israel — Ministry of Defense

Vanliga frågor och svar

F. Finns det länder och/eller destinationer som jag inte kan skicka Intel-produkter till?
S. Ja. Intel-maskinvara och -programvara marknadsförs och distribueras i hela världen, med olika licensundantag. Detta innebär att de potentiellt skulle kunna exporteras till alla länder förutom dem som är begränsade på det sättet under USA:s lag. Se sökverktyget för klassificering för produktens lämpliga ECCN. Se Handelssanktioner och -embargon för förbjudna destinationer.

F. Får jag ta med mig Intels krypteringsprogramvara temporärt utanför landet på min bärbara dator?
S. Ja, under förutsättning att du är kvalificerad för licensundantag BAG och TMP enligt vad som beskrivs i EAR (Export Administration Regulations, Förordningar om exportadministration). För mer information, tala med ditt juridiska ombud.

F. Vad kan ni berätta för mig om begränsningar angående kryptering i andra länder än USA?
S. Många länder har lagar som potentiellt påverkar exporten eller användningen av kryptering. Dessa lagar kanske dock inte gäller programvaruprodukter för massmarknaden. Alla exportörer måste iaktta de specifika licensieringsprocedurerna och -policyerna i de länderna. Du bör tala med ditt juridiska ombud för att få förtydligande om specifika lagar.

F. Vad är Note 4 (Anmärkning 4)?
S. Anmärkning 4 till Kategori 5, Del 2 i CCL (Commerce Control List, Handelskontrollistan) (tillägg nr 1 till del 774) exkluderar ett föremål som införlivar eller använder "kryptografi" från kategori 5, del 2 styr om artikelns huvudfunktion eller huvudsakliga uppsättning med funktioner inte är "informationssäkerhet", datorinitierande, kommunikationer, lagring av information, eller nätverksfunktion, och om den kryptografiska funktionaliteten är begränsad till att stödja sådan huvudfunktion eller huvudsaklig uppsättning med funktioner. Den huvudsakliga funktionen är det uppenbara, eller huvudsakliga, syftet med artikeln. Det är funktionen som inte finns där för att stödja andra funktioner. Huvudfunktionen för "kommunikationer" och "informationslagring" inkluderar inte artiklar som stöder underhållning, utsändningar för massmarknaden, DRM (digital rights management, hantering av digitala rättigheter) eller hantering av medicinska journaler.

Kontakta oss
För ytterligare information för Intels produkter inklusive ECCN (Export Control Classification Number, Klassificeringsnummer för exportkontroll) och CCATS-nummer (Commodity Classification Automated Tracking System, Automatiskt spårningssystem för artikelklassificering), skicka din begäran via e-post till export.classification@intel.com. och hänvisa till produktens artikelnummer och beskrivning.