• <Läs mer på Intel.com

Intel – regler för skydd av personuppgifter online

Intel förbinder sig att skydda din personliga integritet. Vår praxis för hantering av personuppgifter beskrivs såväl nedan som vid själva insamlingstillfället, då i form av bilagor.

Vår webbplats använder cookies. För mer information om hur vi använder cookies, se Cookieinformation

Insamling av personuppgifter

Intel samlar in personuppgifter som namn, adress, e-postadress och uppgifter om betalkort av många olika anledningar. I samband med att vi ber om dessa uppgifter förklarar vi varför vi behöver dem.

Hur dina personuppgifter används

Vi kommer bara att använda dina personuppgifter för det ändamål de samlades in för. Vi kan t.ex. behöva dem för att kunna leverera en produkt eller tjänst som du beställt, ge dig tillträde till online-aktiviteter eller ge dig personligt anpassad information. Vi kommer inte att använda dina uppgifter för annat ändamål utan att först be om ditt tillstånd.

Andras tillgång till dina personuppgifter

Intel kan komma att lämna dina personuppgifter till Intel Corporation i USA, till andra Intel-dotterbolag världen över eller till behöriga tredjepartsföretag. Tredje part får bara tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga för att de ska kunna fullgöra sina åligganden. Vi tillåter inte tredje part att använda dina personuppgifter för annat ändamål.

Om lagen eller den rättsliga processen så kräver kan vi behöva ha tillgång till eller lämna ut dina personuppgifter.Vi kan också komma att använda dem i syfte att klargöra eller utöva våra lagliga rättigheter eller försvara oss mot rättsliga krav.

Vi kan komma att dela med oss av personuppgifter och annan information som är tillgänglig för oss i syfte att utreda, förhindra eller genomföra åtgärder beträffande olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri, situationer som involverar möjliga hot mot en annan persons fysiska säkerhet, brott mot Intels användningsvillkor eller i andra fall där lagen så kräver.

Önskemål beträffande kommunikation

Du kan ange eller ändra dina önskemål om kommunikation på följande sätt: besök webbsidan för den specifika produkten eller tjänsten; besök Intel Subscription Center; kontakta oss med hjälp av onlineformuläret; eller skicka ett brev till nedanstående adress innehållande ditt namn, din e-postadress och en beskrivning av ditt ärende. Om du t.ex. önskar säga upp prenumeration på ett nyhetsbrev anger du nyhetsbrevets namn.

Tillgång till dina personuppgifter

Du kan komma åt och uppdatera dina personuppgifter på följande sätt: besök webbsidan för den specifika produkten eller tjänsten; besök Intel Profile Center; kontakta oss med hjälp av onlineformuläret; eller skicka ett brev till nedanstående adress innehållande ditt namn, din e-postadress, ditt konto-id samt syftet med din förfrågan.

Skydd av dina personuppgifter

Intel använder en kombination av olika säkerhetsåtgärder som är standard inom branschen för att skydda dina personuppgifter från otillbörlig spridning eller missbruk. Vi använder t.ex. kryptering när vi överför betalkortsuppgifter via Internet.

Personlig anpassning

Intel använder cookies, webbfyrar och de personuppgifter du tillhandahåller för att ge dig en personlig onlineupplevelse och förbättra våra tjänster. Till exempel använder vi en cookie för att komma ihåg vilket land och språk du valt på vår webbplats.

För mer information om hur vi använder cookies, se vår Cookieinformation.

Lagring av data

Intel sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att fullgöra de uppgifter för vilka de samlades in, eller längre än vad som krävs i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Länkade webbplatser

Intel tillhandahåller ibland länkar till tredje parts webbsidor som inte omfattas av denna policy. Vi rekommenderar att du läser reglerna om skydd av personuppgifter på dessa webbplatser.

Skydd av barns personuppgifter

I vanliga fall samlar inte Intel in personlig information för barn under 13 års ålder. Om vi skulle göra detta, kräver vi, innan insamling sker, kontrollerbart föräldrasamtycke. Om det kommer till vår kännedom att vi samlat in ett barns personliga information utan föräldrasamtycke kommer denna information raderas från våra system.

Överföring av personuppgifter

Intel kan komma att lämna dina personuppgifter till Intel Corporation i USA eller till något av Intels dotterföretag runt om i världen. Vi kan också lämna dem till tredje part i andra länder för databearbetnings-, lagrings- eller leveransändamål.

Intel följer USA-EU-ramverket Safe Harbor som det framställs av USA:s handelsdepartement angående insamling, användning och kvarhållande av data från EU:s medlemsländer. Intel har certifierat att det följer sekretessprinciperna i Safe Harbor för avisering, val, vidareöverföring, säkerhet, dataintegritet, åtkomst och genomdrivande. För mer information om Safe Harbor-programmet, och för att visa Intels certifiering, gå till http://www.export.gov/safeharbor/

Så här kontaktar du oss

Du kan kontakta Intel genom att klicka på Kontakta oss och använda formuläret eller skicka ett brev till nedanstående adress. Ange dina kontaktuppgifter, namnet på Intels webbsida eller tjänst samt en detaljerad beskrivning av ditt ärende eller din fråga angående integritetsskydd.

Intel Corporation
ATTN: Privacy
M/S RNB4-145
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054 USA

Senast uppdaterad: Oktober 2013