Data Center Graphics with Intel® Xeon® Processor E3 Family

Discover the new Intel® Xeon® processor E3 family

Elevating graphics performance in data centers

Data center–based graphics take a huge step forward with the new Intel® Xeon® processor E3-1200 v3 product family. Featuring new Intel® processor microarchitecture (formerly Haswell), these powerful processors transform server capabilities to create vast new possibilities for your data center. Now you can deliver rich visuals and consistently smooth user experiences, while also streamlining your data center.

Elevating graphics performance in data centers

Optimize graphics in the cloud

New processors from the Intel Xeon processor E3 family are built to support an extended range of cloud-based graphics demands. From virtual hosted desktops to cloud gaming to workstations in the cloud, you can deliver cutting-edge performance per watt and more efficient rendering in the cloud. That’s great news for applications, such as outsourced encoding at scale and device and cloud partitioning.

Stream media to any connected device

Take care of a diverse range of media needs right from your data center. Integrated processor capabilities make smooth work of transcoding various formats for content on demand, user-generated media, live broadcasting, and video conferencing. And by eliminating a hardware component—a discrete graphics card—you’ll capture significant performance efficiencies per watt and benefit from the greater density of video streams.

Run complex video analytics

Go beyond video processing to measure, analyze, and interpret streaming content. For companies investing in big data analytics, new processors deliver the computing power to capture valuable metrics, gain insights, and perform data-intensive tasks like video search indexing, digital surveillance, and automated ads that react to scene changes1.

Data Center Graphics

Produkt- och prestandainformation

open

1. Juridiska meddelanden: Intels kompilerare kanske inte optimerar i samma utsträckning för icke-Intel-mikroprocessorer för optimeringar som inte är unika för Intel® mikroprocessorer. Dessa optimeringar inkluderar SSE2-, SSE3- och SSE3-instruktionsuppsättningarna och andra optimeringar. Intel garanterar inte tillgången till, funktionaliteten i eller effektiviteten för någon optimering på mikroprocessorer som inte tillverkats av Intel. Mikroprocessorberoende optimeringar i den här produkten är avsedda för användning med Intel-mikroprocessorer. Vissa optimeringar som inte är specifika för Intel® mikroarkitektur förbehålls Intels mikroprocessorer. Hänvisa till gällande produkts användar- och referensmanualer för mer information angående vilka specifika instruktionsuppsättningar som omfattas av detta meddelande. Meddelanderevision #20110804 INFORMATIONEN I DET HÄR DOKUMENTET TILLHANDAHÅLLS TILLSAMMANS MED INTEL® PRODUKTER. INGEN LICENS, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, VIA ESTOPPEL ELLER PÅ ANNAT SÄTT, TILL NÅGON INTELLEKTUELL EGENDOMSRÄTT BEVILJAS AV DET HÄR DOKUMENTET. FÖRUTOM VAD SOM STÅR ANGIVET I INTELS FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR SÅDANA PRODUKTER TAR INTE INTEL PÅ SIG NÅGOT ANSVAR ÖVERHUVUDTAGET OCH INTEL FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER GÄLLANDE FÖRSÄLJNING OCH/ELLER ANVÄNDNING AV INTELS PRODUKTER INKLUSIVE ANSVARSSKYLDIGHET ELLER GARANTIER GÄLLANDE LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, SÄLJBARHET ELLER BROTT MOT PATENT, COPYRIGHT ELLER ANNAN IMMATERIALRÄTT. En uppdragskritisk applikation är valfri applikation där misslyckande av Intel-produkt skulle kunna leda till, direkt eller indirekt, personskada eller dödsfall. OM DU SKULLE KÖPA ELLER ANVÄNDA INTELS PRODUKTER FÖR NÅGON SÅDAN UPPDRAGSKRITISK APPLIKATION SKA DU BEFRIA INTEL OCH DESS DOTTERBOLAG, UNDERLEVERANTÖRER OCH NÄRSTÅENDE BOLAG, OCH STYRELSELEDAMÖTER, BEFATTNINGSHAVARE OCH ANSTÄLLDA HOS VAR OCH EN AV DESSA, FRÅN ANSVAR OCH HÅLLA DESSA SKADESLÖSA MOT ALLA KRAV PÅ KOSTNADER, SKADESTÅND, OCH UTGIFTER OCH RIMLIGA ADVOKATARVODEN SOM UPPSTÅR FRÅN, DIREKT ELLER INDIREKT, NÅGOT SOM HELST ANSPRÅK PÅ PRODUKTANSVAR, PERSONSKADA ELLER DÖD SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SOM HELST SÄTT FRÅN SÅDAN UPPDRAGSKRITISK APPLIKATION, OAVSETT OM INTEL ELLER DESS UNDERLEVERANTÖR VAR OAKTSAMMA VID KONSTRUKTION, TILLVERKNING ELLER VARNING OM INTEL-PRODUKT ELLER NÅGON AV DESS INGÅENDE DELAR. Intel kan göra ändringar i specifikationer och produktbeskrivningar när som helst utan föregående meddelande. Designers får inte förlita sig på frånvaron eller egenskaperna hos några funktioner eller instruktioner som markerats "reserverad" eller "odefinierad". Intel reserverar dessa för framtida definition och tar inte på sig ansvaret överhuvudtaget för konflikter eller inkompatibilitet som uppstår av framtida ändringar av dem. Informationen häri kan komma att ändras utan föregående meddelande. Slutför inte en konstruktion med denna information. Produkterna som beskrivs i det här dokumentet kan innehålla designdefekter eller fel som kallas tryckfel, vilka kan orsaka att produkterna avviker från publicerade specifikationer. Aktuella betecknade tryckfel finns att få på begäran. Kontakta ditt lokala Intel-försäljningskontor eller din återförsäljare för att erhålla de senaste specifikationerna och innan du lägger en produktbeställning. Kopior av dokument som har ett beställningsnummer och hänvisas till i detta dokument, eller annan litteratur från Intel, kan beställas genom att ringa 1-800-548-4725 eller gå till: http://www.intel.com/design/literature.htm Intels processornummer är inte en indikation på prestanda. Processornumren betecknar endast funktioner inom respektive processorfamilj och kan därför inte jämföras mellan olika processorfamiljer. Gå till: Gå till Mer information om Intel® processornummer för ytterligare information. Intel och Xeon är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder. *Andra namn och varumärken kan vara andras egendom. Copyright © 2013 Intel Corporation. Med ensamrätt.