Läs dessa användningsvillkor ("villkor") noggrant innan du använder den här platsen. Genom att gå in på och använda Intel Corporations ("Intel") webbplatser och material erkänner och accepterar du att hålla dig till följande användningsvillkor. Om du inte accepterar dessa Villkor ska du inte använda Intels webbplatser eller hämta material.

Villkorens omfattning

Dessa användningsvillkor gäller alla Intels webbplatser, även en sponsrad webbplats som hanteras genom en tredje part eller har en tredje part som värd (kallas hädanefter "webbplatserna"). Dessa villkor gäller även alla resurser och verktyg som finns på Intels webbplatser, inklusive men inte begränsat till, utvecklarverktyg, hämtningsområden, forskningsområden, webbforum, chattrum, bloggar, delningsplatser och produktinformation. Dessa villkor gäller alla Intels webbplatser, både nu och i framtiden. Allt material som täcks av dessa användningsvillkor kommer hädanefter att omnämnas som "materialet".

Intel kan ange aktivitets- eller programspecifika tjänstevillkor, exempelvis när Intel lägger ut interaktivt material och/eller aktiverar användargenererat innehåll. Om så är fallet gäller villkoren med full kraft och effekt i den mån som dessa villkor inte står i konflikt med de programspecifika tjänstevillkoren.

Säkerhet och sekretess

Personuppgifter: Uppgifter som skickas till Intel via formulär på webbplatserna eller material regleras enligt Intels sekretesspolicy.

Medlemskonto, lösenord och säkerhet: Intel kan emellanåt vara värd för en program- eller aktivitetsspecifik webbplats som kan kräva att du öppnar ett medlemskonto och/eller lösenord. I sådana fall är du helt ansvarig för att hålla ditt lösenord och konto hemligt. Du är dessutom helt ansvarig för alla aktiviteter på ditt konto. Du samtycker till att omedelbart meddela Intel om ditt konto används utan ditt godkännande eller om någon annan säkerhetsöverträdelse sker här. Intel tar inte på sig ansvaret för eventuell förlust som du kan ådra dig som en följd av att någon annan använder ditt lösenord eller konto, vare sig du vet om det eller inte. Du kan dock göras ansvarig för förluster som Intel eller någon annan part ådragit sig på grund av att någon annan har använt ditt konto eller lösenord. Du får inte använda någon annans konto utan tillstånd av kontoinnehavaren.

Användningsvillkor

Personlig icke-kommersiell användning: Den här webbplatsen är för personlig och icke-kommersiell användning. Om inget annat angivits eller anges i dessa villkor, får du inte ändra, kopiera, distribuera, överföra, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa avledda arbeten från, överföra eller sälja information, programvara, produkter eller tjänster som hämtats från materialet.

Du får inte använda eller underlätta användningen av denna webbplats eller något material i anslutning till någon intrångsanalys angående produkter från Intel®. Genom din användning av denna webbplats eller något material samtycker du till att bevilja Intel en icke-exklusiv licens utan royalty till alla patentanspråk som därefter formuleras som inkluderar ämne som avslöjas på den här webbplatsen.

Ingen olaglig eller förbjuden användning: Du samtycker till att du inte kommer att använda webbplatserna eller materialet för något ändamål som är olagligt eller förbjudet enligt dessa användningsvillkor. Du får inte:

 1. Överföra, lägga ut, e-posta, sprida eller på annat sätt göra något innehåll tillgängligt som är olagligt, skadligt, hotfullt, förolämpande, trakasserande, intrigant, nedsättande, vulgärt, obscent, ärekränkande, kränkande av någon annans integritet, hätskt eller rasistiskt, etniskt eller på annat sätt anstötligt;
 2. Använda webbplatserna, materialet, tjänsterna eller aktiviteterna för att "förfölja" eller på annat sätt trakassera eller skada någon annan;
 3. Uppträda som en person eller enhet, inklusive men inte begränsat till, anställd på Intel, forumledare, guide eller värd eller falskeligen påstå eller på annat sätt oriktigt framställa din anknytning med en person eller enhet eller samla in eller lagra personuppgifter om andra användare i samband med det förbjudna uppträdandet och aktiviteterna;
 4. Förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera identifieringspunkter för att dölja ursprunget för innehåll som vidarebefordras via webbplatsen eller materialet;
 5. Överföra, lägga ut, e-posta, sprida eller på annat sätt göra innehåll tillgängligt som du inte har rätt att göra tillgängligt enligt lag eller kontraktsenliga eller förtroenderelationer (t.ex. inside information, upphovsrättslig och konfidentiell information som du fått veta eller som avslöjats som en del av anställningsförhållanden eller enligt hemliga kontrakt);
 6. Överföra, lägga ut, e-posta, sprida eller på annat sätt göra innehåll tillgängligt som gör intrång på patent, varumärken, yrkeshemligheter, copyright eller andra upphovsrättsliga rättigheter ("rättigheter") som tillhör någon part;
 7. Överföra, lägga ut, e-posta, sprida eller på annat sätt tillgängliggöra oombedd eller ej godkänd reklam, reklammaterial, "skräppost", "spam", "kedjebrev", "pyramidscheman" eller någon annan form av lockelse;
 8. Överföra, lägga ut, e-posta, sprida eller på annat sätt göra något material tillgängligt som innehåller virus eller någon annan datorkod, filer eller program som utformats för att avbryta, förstöra eller begränsa funktionen hos ett datorprogram eller maskinvara eller telekommunikationsutrustning;
 9. Du får inte använda webbplatsen eller material som på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra prestanda för Intel-servrar eller nätverksanslutningar, låta bli att följa krav, procedurer, principer eller bestämmelser för nätverk som är anslutna till webbplatsen eller materialet eller störa någon annan parts användning och glädje av webbplatserna eller materialet;
 10. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till någon webbplats eller material, andra konton, datorsystem eller nätverk som är anslutna till en Intel-server eller material, genom hacking, lösenordsmining eller på annat sätt skaffa eller försöka skaffa något material eller information på något sätt som inte avsiktligen gjorts tillgängligt via webbplatserna eller materialet;
 11. Avsiktligt eller oavsiktligt bryta mot någon gällande lokal, nationell eller internationell lag, men inte begränsat till, bestämmelser som utfärdats av U.S. Securities and Exchange Commission, regler för nationellt eller annat säkerhetsutbyte, inklusive, utan begränsning, New York-börsen, American Stock Exchange eller NASDAQ och bestämmelser som gäller enligt lag; och/eller
 12. Lämna betydelsefullt stöd eller resurser (eller dölja eller avslöja naturen, platsen, källan eller ägandet av betydelsefullt stöd eller resurser) till en eller flera organisationer som USA:s regering pekat ut som utländsk terroristorganisation enligt avsnitt 219 i Immigration and Nationality Act.

Begränsade rättigheter för USA:s regering: Material inklusive Intel-programvara är försett med "RESTRICTED RIGHTS" (begränsade rättigheter). Användning, duplicering eller avslöjande gäller enligt regeringen enligt begränsningarna i FAR52.227-14 och DFAR252.227-7013 och följande eller efterföljande. Användning av materialet utgör enligt regeringen ett erkännande av Intels upphovsrättsliga rättigheter i det.

Upphovsrättstillstånd: Upphovsrätten till allt innehåll som anslås på www.intel.com, i Intel Press Room och på alla därtill hörande webbplatser ägs av Intel Corporation. Användning är endast tillåten för redaktionssyften (nyhetsmedia) och underkastat Intels användningsvillkor för webben. Du kan begära tillstånd att använda innehåll som ligger utanför redaktionella ändamål genom att skicka in din förfrågan via e-post här. Inkludera en beskrivning av den användning du föreslår av materialet, tillsammans med en länk eller en kopia av det material som begärs och din kontaktinformation.

Meddelanden och delgivanden

Garantiexklusioner: Materialet och Intels webbplatser tillhandahålls av Intel Corporation och/eller dess direkta eller indirekta dotterbolag ("Intel") över hela världen som en tjänst till kunderna och är endast avsedda för informationsändamål. DU UTTRYCKLIGEN FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER TILL ATT:

 • ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSERNA OCH MATERIALET HELT SKER PÅ EGEN RISK OCH ATT TJÄNSTERNA LÄMNAS I BEFINTLIGT SKICK OCH EFTER TILLGÄNGLIGHET UTAN NÅGON UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, ICKE-ÖVERTRÄDELSE AV IMMATERIALRÄTT ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT ÄNDAMÅL.
 • ALLT MATERIAL SOM HÄMTATS ELLER SOM PÅ ANNAT SÄTT SKAFFATS GENOM ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTERNA GÖRS EFTER EGET OMDÖME OCH PÅ EGEN RISK, OCH DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR EVENTUELL SKADA PÅ DITT DATORSYSTEM ELLER ANNAN ENHET ELLER DATAFÖRLUST SOM HÄRRÖR FRÅN ATT SÅDANT MATERIAL HÄMTATS.
 • UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA INTEL ELLER DESS LEVERANTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR FÖR INKOMSTFÖRLUST, AFFÄRSAVBROTT, INFORMATIONSFÖRLUST) SOM HÄRRÖR FRÅN ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSERNA ELLER MATERIALET, ÄVEN OM INTEL HAR MEDDELATS MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR. EFTERSOM VISSA JURISDIKTIONER FÖRBJUDER UTESLUTANDE ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVARSSKYLDIGHET FÖR FÖLJDSKADOR ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR GÄLLER EVENTUELLT INTE OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING DIG.

Ansvarsbegränsning: DU UTTRYCKLIGEN FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER TILL ATT INTEL OCH DESS LICENSGIVARE INTE SKA VARA ANSVARSSKYLDIGA FÖR DIG FÖR:

 • UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA INTEL OCH/ELLER DESS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SPECIELLA, INDIREKTA ELLER FÖLJDSKADOR ELLER NÅGRA SKADOR ÖVERHUVUDTAGET SOM HÄRRÖR FRÅN FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA ELLER INKOMST, VARE SIG UNDER ETT AVTAL, FÖRSUMMELSE ELLER ANNAN OLAGLIG HANDLING, I SAMBAND MED ANVÄNDNING ELLER UTFÖRANDE AV PROGRAMVARA, DOKUMENT, OMBESÖRJANDE AV ELLER UNDERLÅTENHET ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTER ELLER INFORMATION SOM FINNS PÅ WEBBPLATSEN.
 • FÖRLUST ELLER SKADA SOM KAN ÅSAMKAS DIG, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST ELLER SKADA SOM FÖLJD AV TILLIT FRÅN DIN SIDA VAD GÄLLER FULLKOMLIGHET, EXAKTHET ELLER BEFINTLIGHET AV INNEHÅLL, ELLER ÄNDRINGAR SOM INTEL GÖR I TJÄNSTERNA, DOKUMENTEN, WEBBPLATSEN, INNEHÅLLET ELLER FÖR NÅGOT PERMANENT ELLER TEMPORÄRT AVBROTT PÅ WEBBPLATSEN (ELLER FUNKTIONER PÅ WEBBPLATSERNA), ELLER, OM TILLÄMPLIGT, DU MISSLYCKAS MED ATT HÅLLA DITT LÖSENORD OCH KONTOUPPGIFTER HEMLIGA.
 • DESSA BEGRÄNSNINGAR VAD GÄLLER INTELS ANSVARSSKYLDIGHET SKA GÄLLA OAVSETT OM INTEL HAR MEDDELATS ELLER SKULLE HA KÄNT TILL MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA FÖRLUSTER.

Ansvarsbefrielse: Du samtycker till att hålla Intel och dess tjänstemän, agenter, anställda, partners och licensgivare skadeslösa och fria från krav eller anspråk, inklusive skäliga advokatavgifter, som ställs av tredje part på grund av eller härrörande från innehållet du skickar, lägger ut, sprider eller på annat sätt gör tillgängligt på webbplatserna eller materialet, att du använder webbplatserna eller materialet, att du ansluter till webbplatserna eller materialet, att du bryter mot dessa användningsvillkor eller webbplatsspecifika användningsvillkor eller att du bryter mot någon annans rättigheter.

Riktighet och fullständighet: Intel garanterar inte exaktheten eller fullkomligheten hos information, text, grafik, länkar eller andra poster på webbplatserna eller materialet.

Ändringar och uppdateringar: Intel förbehåller sig rätten att ändra eller upphöra med, temporärt eller permanent, webbplatser eller material (eller någon del av) med eller utan föregående meddelande. Intel kan när som helst göra ändringar i webbplatserna eller materialet eller produkterna som beskrivs däri utan föregående meddelande. Intel förbinder sig inte att uppdatera webbplatserna eller materialet.

Framåtblickande uttalanden: Viss information på den här webbplatsen kan innehålla prognoser eller andra långsiktiga uttalanden angående framtida händelser eller Intels framtida finansiella prestation. Ord som t.ex. "förväntar", "mål", "planer", "tror", "fortsätter", "kan" och variationer på sådana ord och liknande uttryck identifierar långsiktiga uttalanden. Uttalanden som gäller eller kan innebära framtida finansiell prestation, förväntad tillväxt och trender inom vårt affärsområde eller andra beskrivningar av framtida händelser eller omständigheter är framåtblickande uttalanden. Alla sådana uttalanden som inte är historiska fakta, baseras på våra nuvarande förväntningar och innehåller ett antal risker och osäkerheter, de verkliga händelserna och resultaten kan skilja sig väsentligt från detta. För mer information om riskfaktorer som kan orsaka att de verkliga resultaten väsentligen skiljer sig från våra framåtblickande uttalanden hänvisar vi till Intels senaste rapporter som registrerats hos Securities and Exchange Commission, i synnerhet vår senaste inkomstrapport och vår senaste Form 10-Q eller Form 10-K. Detta omfattar bland annat riskfaktorer som varierande efterfrågan på produkter, introduktioner av produkter från Intels konkurrenter, tryck på prissättning samt tillverkningsproblem såsom produktfel, återkallanden, sämre tillverkningsutbyte än förväntat och tillgång till komponenter.

Anmärkningar rörande innehåll

Ägande: Du bekräftar och godkänner att Intel äger alla juridiska rättigheter, rubrik och intresse i och till materialet och webbplatserna, inklusive Intels varumärkesnamn, varumärken, servicemärken, domännamn och andra distinktiva märkesfunktioner däri (vare sig dessa rättigheter råkar vara registrerade eller inte, och överallt i världen där dessa rättigheter kan finnas), och att de är skyddade av världsomfattande upphovsrättslagar och avtalsbestämmelser. De får inte kopieras, reproduceras, modifieras, publiceras, överföras, läggas ut, spridas eller distribueras på något sätt utan att först ha fått skriftligt medgivande från Intel. Förutom vad som uttryckligen anges häri, ger Intel dig inte någon uttrycklig eller underförstådd rätt enligt några patent, copyrights, varumärken eller yrkeshemlighetsinformation.

Översättningar: Där Intel har försett dig med en översättning av dessa användningsvillkor från engelska samtycker du till att översättningen gjorts endast som en service åt dig och att de engelskspråkiga versionerna av användningsvillkoren styr ditt förhållande med Intel. Om det finns några motsägelser mellan den engelskspråkiga versionen av användningsvillkoren och översättningen ska den engelskspråkiga versionen har företräde.

Tredje parts innehåll: Det kan finnas innehåll på webbplatser och material som användare eller tredje part skickat. Sådant innehåll granskas, godkänns eller rekommenderas inte av Intel och tillhandahålls endast som en service åt våra kunder och användare. Intel kommer inte under några omständigheter bära ansvaret för innehåll som tredje part skickat in eller tillhandahållit, inklusive men inte begränsat till, eventuella fel eller uteslutanden eller skador av något slag. ALLT MATERIAL SOM HÄMTATS ELLER SOM PÅ ANNAT SÄTT SKAFFATS GENOM ANVÄNDNINGEN AV MATERIALET GÖRS EFTER EGET OMDÖME OCH PÅ EGEN RISK, OCH DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR EVENTUELL SKADA PÅ DITT DATORSYSTEM ELLER ANNAN ENHET ELLER DATAFÖRLUST SOM HÄRRÖR FRÅN ATT SÅDANT MATERIAL HÄMTATS. Genom att du använder webbplatserna och materialet samtycker du till att du måste utvärdera och ta alla risker i samband med användningen av innehåll från tredje part, inklusive tillit till exaktheten, fullkomligheten eller användbarheten av sådant innehåll. Alla inlägg och användningen av webbplatserna eller materialet lyder under dessa användningsvillkor och alla andra program- och webbplatsspecifika villkor.

Produktmeddelanden och produktinformation från Intel

Begränsningar: VAD GÄLLER INFORMATION PÅ INTELS® PRODUKTER PÅ WEBBPLATSEN ELLER I MATERIALET GES INGEN LICENS, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, AV HÄVDANDE AV VISST SAKFÖRHÅLLANDE ELLER ANNAT, TILL IMMATERIALRÄTT PÅ WEBBPLATSEN ELLER I MATERIALET. FÖRUTOM VAD SOM STÅR ANGIVET I INTELS FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR SÅDANA PRODUKTER TAR INTE INTEL PÅ SIG NÅGOT ANSVAR ÖVERHUVUDTAGET OCH INTEL FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER GÄLLANDE FÖRSÄLJNING OCH/ELLER ANVÄNDNING AV INTELS PRODUKTER INKLUSIVE ANSVARSSKYLDIGHET ELLER GARANTIER GÄLLANDE LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, SÄLJBARHET ELLER BROTT MOT PATENT, COPYRIGHT ELLER ANNAN IMMATERIALRÄTT.

Användning av Intel-produkter: Intel-produkter är inte avsedda för användning i medicinska, livräddande, livsuppehållande applikationer. OM INTE ANNAT ÖVERENSKOMMITS SKRIFTLIGEN AV INTEL, ÄR INTELS PRODUKTER INTE UTFORMADE ELLER AVSEDDA FÖR NÅGOT ANVÄNDNINGSOMRÅDE I VILKET INTEL-PRODUKTEN KAN SKAPA EN SITUATION DÄR PERSONSKADA ELLER DÖDSFALL KAN INTRÄFFA.

Ändringar i specifikationer: Intel kan göra ändringar i specifikationer och produktbeskrivningar när som helst utan föregående meddelande. Designers får inte förlita sig på frånvaron eller egenskaperna hos några funktioner eller instruktioner som markerats "reserverad" eller "odefinierad". Intel reserverar dessa för framtida definition och tar inte på sig ansvaret överhuvudtaget för konflikter eller inkompatibilitet som uppstår av framtida ändringar av dem. Produktinformationen på webbplatsen eller i materialet kan komma att ändras utan föregående meddelande. Slutför inte en konstruktion med denna information.

Processornummer: Intels® processornummer är inte prestandaindikatorer. Processornumren betecknar endast funktioner inom respektive processorfamilj och kan därför inte jämföras mellan olika processorfamiljer.

Defekter och fel: Produkterna som beskrivs på webbplatserna eller i materialet kan innehålla designdefekter eller fel som kallas tryckfel vilka kan orsaka att produkterna avviker från publicerade specifikationer. Aktuella betecknade tryckfel finns att få på begäran. Kontakta ditt lokala Intel-försäljningskontor eller din återförsäljare för att erhålla de senaste specifikationerna och innan du lägger en produktbeställning.

Benchmark och prestandaanspråk: Prestandatester och bedömningar på sajten mäts med särskilda datorsystem och/eller komponenter och ger en ungefärlig prestanda för Intel-produkter som mäts i dessa tester. Skillnader i systemets maskinvaru- eller programvarudesign eller -konfiguration kan påverka faktiska prestanda. Köpare bör konsultera andra informationskällor för att utvärdera prestanda för de system eller komponenter som de funderar på att köpa. Mer information om prestandatester och Intel-produkters prestanda finns på Intel Performance Benchmark Limitations.

Programvara och arbetsbelastningar som används i prestandatest kan ha anpassats särskilt för att användas på Intel® mikroprocessorer. Prestandatest som SYSmark* och MobileMark* mäts med hjälp av särskilda datorsystem, komponenter, program, åtgärder och funktioner. Om någon av de här faktorerna ändras kan även utfallet av testet ändras. Du bör jämföra med annan information och andra prestandatest för att få en helt rättvisande bild inför köpet, inklusive prestanda för den tänkta produkten i kombination med andra produkter.

Benchmark som inte är från Intel: Intel har ingen kontroll över och granskar inte utformningen eller implementeringen av tredje parts prestandatester eller webbplatser som refereras till i materialet eller på webbplatserna. Intel uppmanar alla sina kunder att besöka dessa eller andra webbplatser där liknande prestandatester redovisas och bekräfta att prestandatesterna stämmer och verkligen återspeglar prestanda för de system som finns på marknaden.

Simulerade benchmark: Resultat som har simulerats och som endast tillhandahålls i informationssyfte. Resultaten erhölls med simuleringar som körts på en arkitektursimulator. Skillnader i systemets maskinvaru- eller programvarudesign eller -konfiguration kan påverka faktiska prestanda.

Meddelande specifikt för Intel® programvara

All Intel® programvara som kan hämtas från webbplatserna ("programvara") är upphovsrättsskyddat arbete som tillhör Intel och/eller dess leverantörer. Användningen av programvaran styrs av villkoren i licensavtalet för slutanvändare, om tillämpligt, som medföljer eller inkluderas med programvaran ("licensavtal"). En slutanvändare kan inte installera programvara som medföljer eller innehåller ett licensavtal, om inte han eller hon först godkänner villkoren i licensavtalet. Programvara som går att hämta är endast avsedd att användas av slutanvändare enligt licensavtalet. Reproduktion eller redistribution av programvaran som inte är i enlighet med licensavtalet är uttryckligen förbjuden enligt lag och kan resultera i allvarliga juridiska påföljder. Överträdelser kommer att åtalas i största möjliga utsträckning.

UTAN ATT BEGRÄNSA DET FÖREGÅENDE, ÄR DET UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDET ATT KOPIERA ELLER REPRODUCERA INTELS PROGRAMVARA TILL NÅGON ANNAN SERVER ELLER PLATS FÖR VIDARE REPRODUKTION ELLER REDISTRIBUTION, OM INTE SÅDAN REPRODUKTION ELLER REDISTRIBUTION UTTRYCKLIGEN TILLÅTS I LICENSAVTALET SOM MEDFÖLJER PROGRAMVARAN. PROGRAMVARAN GARANTERAS, OM ALLS, ENDAST ENLIGT VILLKOREN I LICENSAVTALET. FÖRUTOM VAD SOM GARANTERAS I LICENSAVTALET, FRÅNSÄGER SIG INTEL HÄRMED ALLA GARANTIER OCH VILLKOR AVSEENDE PROGRAMVARA, INKLUSIVE ALLA GARANTIER OCH VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, VARE SIG UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ÅTERSÄLJBARHET OCH LAGLIGHET.

SOM EN SERVICE ÅT DIG KAN INTEL GÖRA VERKTYG OCH HJÄLPMEDEL TILLGÄNGLIGA FÖR ANVÄNDNING ELLER HÄMTNING SOM EN DEL AV WEBBPLATSEN ELLER I SINA PROGRAMVARUPRODUKTER. INTEL LÄMNAR INGA GARANTIER AVSEENDE RIKTIGHETEN HOS RESULTATEN SOM KOMMER FRÅN SÅDAN ANVÄNDNING AV SÅDANA VERKTYG OCH HJÄLPMEDEL. VAR VÄNLIG RESPEKTERA IMMATERIALRÄTT SOM TILLHÖR ANDRA NÄR DU ANVÄNDER VERKTYGEN OCH HJÄLPMEDLEN SOM FINNS TILLGÄNGLIGA I TJÄNSTERNA ELLER I INTELS PROGRAMVARUPRODUKTER.

Meddelande specifikt för Intel-dokument

Tillstånd att använda dokument, pressreleaser, datablad, specifikationer, vanliga frågor osv. ("dokument") som tillhör Intel och som publiceras på webbplatsen medges under förutsättning att (1) nedanstående copyrightvillkor visas på alla kopior och att både copyrightvillkoren samt detta tillstånd visas, (2) användning av sådana dokument är informell och icke-kommersiell eller enbart personlig och att de inte kopieras eller publiceras på något datornätverk eller sänds i några media samt (3) att ingen ändring av dokumenten görs. Godkända utbildande institutioner såsom universitet och privata/offentliga skolor kan överföra och reproducera dokumenten för distribution i undervisning. Distribution utöver i utbildningssyfte kräver uttryckligt skriftligt tillstånd. All annan användning är uttryckligen förbjuden enligt lag och kan resultera i allvarliga juridiska påföljder. Överträdelser kommer att åtalas i största möjliga utsträckning.

De dokument som anges ovan omfattar inte utformning och layout av webbplatsen eller andra webbplatser som tillhör, drivs, licensieras eller kontrolleras av Intel. Element på webbplatserna skyddas av lagar rörande varumärkesskydd och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis. Ingen logotyp, grafik, ljud eller bild får kopieras eller återges från någon webbplats utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Intel.

INTEL GÖR INGA UTFÄSTELSER OM TILLÄMPLIGHETEN AV DEN INFORMATION SOM FINNS I DE DOKUMENT MED TILLHÖRANDE GRAFIK SOM PUBLICERAS PÅ WEBBPLATSEN FÖR OLIKA ÄNDAMÅL. ALLA SÅDANA DOKUMENT MED TILLHÖRANDE GRAFIK TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGON FORM AV GARANTI. INTEL FRÅNSÄGER SIG HÄRMED ALLA GARANTIER OCH VILLKOR AVSEENDE DENNA INFORMATION INKLUSIVE ALLA GARANTIER OCH VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, VARE SIG UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ÅTERSÄLJBARHET OCH ICKE-INTRÅNG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA INTEL OCH/ELLER DESS LEVERANTÖRER VARA ANSVARSSKYLDIGA TILL SÄRSKILT, INDIREKT ELLER ORSAKAT SKADESTÅND ELLER NÅGOT SOM HELST SKADESTÅND PÅ GRUND AV FÖRLUST AV ANVÄNDBARHET, DATA ELLER VINST, VARE SIG I EN KONTRAKTSHANDLING, GENOM FÖRSUMMELSE ELLER ANNAN OTILLBÖRLIG HANDLING SOM UTFÖRS PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED INFORMATION SOM FINNS TILLGÄNGLIG FRÅN TJÄNSTEN.

DOKUMENTEN MED TILLHÖRANDE GRAFIK SOM PUBLICERAS PÅ WEBBPLATSEN KAN INNEHÅLLA TEKNISKA ELLER TYPOGRAFISKA FEL. INFORMATIONEN HÄRI ÄNDRAS REGELBUNDET. INTEL KAN NÄR SOM HELST FÖRBÄTTRA OCH/ELLER FÖRÄNDRA PRODUKTERNA OCH/ELLER PROGRAMMEN SOM BESKRIVS.

Brott mot DMCA Copyright

I enlighet med artikel 17 i amerikansk (USA) lagstiftning, avsnitt 512(c)(2), ska misstankar om brott mot copyright skickas till ett utnämnt ombud för tjänsteleverantören. ÄRENDEN SOM INTE FÖLJER DENNA PROCEDUR KAN LÄMNAS OBESVARADE.

Se Meddelande och procedur för att åberopa brott mot copyright.

Intel kan, vid tillämpliga omständigheter, säga upp en kontoinnehavare eller prenumerant till en Intel-webbplats om han eller hon gjort sig skyldig till intrång som upprepas. Om du tror att en kontoinnehavare eller prenumerant gjort sig skyldig till upprepade brott ska du följa ovanstående instruktioner för att kontakta Intels DMCA-ombud och tillhandahålla tillräcklig information för att vi ska kunna bekräfta att kontoinnehavaren eller prenumeranten gjort sig skyldig till upprepade brott.

Insänt användarmaterial

Definition: Insänt material från användare kan innefatta, men är inte begränsat till, användarregistrering, deltagande, offentlig delning, publicering, överföring, länkning, hämtning och spridning, visning, bloggning, kommentarer, chattrum, anslagstavlor och deltagande i forum eller insändning eller överföring av innehåll inklusive, men inte begränsat till, grafik, konst, programvara, programkod, data, text, video, ljud, åsikter, beskrivningar etc. (användarmaterialet) på någon av Intels webbplatser. Insänt material från användare kallas hädanefter för "användarmaterial".

Inget godkännande: Intel godkänner inte något användarmaterial eller någon åsikt, rekommendation eller råd som uttrycks däri och Intel frånsäger sig uttryckligen allt ansvar i samband med insänt användarmaterial. Intel tillåter inte aktiviteter som bryter mot copyright och kränkningar av immaterialrätt på webbplatserna och Intel kommer att ta bort användarmaterial om Intel på ett tillbörligt sätt meddelas att sådant insänt användarmaterial kränker någon annans rättigheter i enlighet med reglerna i DMCA. Intel förbehåller sig rätten att efter eget godtycke ta bort användarmaterial utan föregående meddelande.

Ägande: Intel hävdar inte äganderätten till användarmaterial som sänts in, skickats, överförts, gjorts tillgängligt eller visas på eller genom webbplatserna eller webbmaterial inklusive men inte begränsat till data, text, ljud, bilder, video, diagram, programvara, programkod, information eller beskrivningar på webbplatserna eller webbmaterialet. Om inte annat skriftligen anges, utgår ingen ersättning för användarmaterial. Intel är inte skyldigt att publicera eller använda insänt användarmaterial. Om inte annat skriftligen avtalas med en av Intel auktoriserad representant kommer allt material, information eller annan kommunikation du sprider eller publicerar på en webbplats att anses icke-konfidentiellt och inte privatägt.

Licens: Om inte annat särskilt anges på webbplatsen eller i villkoren för aktiviteter överför du genom att publicera, visa, ange, tillhandahålla eller sända in användarinnehåll till Intel och motsvarande licensinnehavare samt webbplatsens användare en obegränsad och oåterkallelig licens för global användning utan royalty. Licensen gäller för användning, spridning, återgivning, ändring, anpassning, publicering, översättning, offentlig framställan och visning av användarmaterialet (i sin helhet eller delvis) och för att infoga sådant användarmaterial i annat material i vilket format som helst som kanske ännu inte är utvecklat för alla kommersiella och icke-kommersiella ändamål.

Användarinlämnad kod: All programkod eller material som sänds in av användare till en Intel-webbplats tillhandahålls enligt licens från avsändaren och ska användas eller hämtas i enlighet med angivna licensvillkor. Intel ansvarar inte för programkod som sänts in av användare och garanterar heller inte att den fungerar.

Garantier och representationer: Genom att publicera eller sända in användarmaterial garanterar och utfäster du att du äger eller på annat sätt kontrollerar rättigheterna till det insända materialet inklusive, men inte begränsat till, de rättigheter som behövs för att tillhandahålla, publicera, hämta, ange eller sända in användarmaterial. I det fall att användarmaterialet innehåller bilder, fotografier eller grafiska återgivningar, delvis eller i sin helhet ("bilder") garanterar och utfäster du att (a) du äger copyright till dessa bilder eller att ägaren till copyrighten till dessa bilder givit tillstånd att använda sådana bilder eller material och/eller bilder som innefattas i sådana bilder i enlighet med sättet och syftet med användningen och som tillåts för övrigt av dessa regler och villkor för materialet, (b) du har nödvändiga rättigheter för att utdela de licenser och underlicenser som beskrivs i dessa användningsvillkor samt (c) att varje person som avbildas på sådana bilder medger användning av dessa bilder i enlighet med dessa användningsvillkor.

Moderering eller förhandsgranskning: Du medger att Intel kan moderera eller låta bli att moderera eller förhandsgranska användarmaterial. Intel och dess representanter förbehåller sig rätten att efter Intels godtycke förhandsgranska, förkasta eller ta bort användarmaterial från sin webbplats eller webbmaterial. Dock har Intel inga skyldigheter angående innehållet i sådant användarmaterial, vare sig avseende copyright, stämning, sekretess, obscenitet eller på annat sätt. Utan att begränsa det föregående har Intel rätten att ta bort allt användarmaterial som bryter mot användningsvillkoren.

Länkar till annat material eller webbplatser

Länkade webbplatser står inte under Intels kontroll och Intel är inte ansvarigt för innehållet på en länkad webbplats eller länkar som förekommer på en länkad webbplats. Intel förbehåller sig rätten att när som helst ta bort länkar eller program som länkar vidare. Intel godkänner inte länkade företag eller produkter och förbehåller sig rätten att notera detta på sina webbsidor. Om du vill följa länkar från denna webbplats till tredje parts webbplats gör du detta helt på egen risk.

Policy för oombedda förslag

INTEL ELLER NÅGON AV DESS ANSTÄLLDA ACCEPTERAR ELLER BEHANDLAR INTE OOMBEDDA IDEER, INKLUSIVE IDEER FÖR NYA ANNONSKAMPANJER, NYA PRODUKTER ELLER TEKNIKER, PROCESSER, MATERIAL, MARKNDSFÖRINGSPLANER ELLER NYA PRODUKTNAMN. SKICKA INTE IN KONSTNÄRLIGT MATERIAL I ORIGINAL, PROVER, DEMONSTRATIONER ELLER ANNAT MATERIAL. AVSIKTEN MED DENNA POLICY ÄR ATT UNDVIKA EVENTUELLA MISSFÖRSTÅND ELLER TVISTER NÄR INTELS PRODUKTER ELLER MARKNADSFÖRINGSSTRATEGIER KAN LIKNA FÖRSLAG SOM SKICKATS IN TILL INTEL. SKICKA DÄRFÖR INTE IN OOMBEDDA FÖRSLAG TILL INTEL ELLER NÅGON SOM ARBETAR PÅ INTEL. OM DU SKICKAR IN FÖRSLAG OCH MATERIAL TROTS VÅRA ÖNSKEMÅL OM ATT DU INTE SKA SKICKA IN DEM BER VI DIG OM FÖRSTÅELSE FÖR ATT INTEL INTE GARANTERAR ATT DINA FÖRSLAG OCH MATERIAL KOMMER ATT BEHANDLAS SOM KONFIDENTIELLA OCH PRIVATÄGDA.

Allmänt

Användarens åtkomst till denna webbplats regleras i lag. All information som finns tillgänglig på webbplatsen är föremål för amerikansk (USA) exportlagstiftning och kan även vara föremål för lagstiftning i det land du bor.

Intel utfäster inte att material på webbplatsen är lämpligt eller tillgängligt för användning på andra platser och att åtkomst hindras på platser där materialet är olagligt. Den som väljer att gå in på webbplatsen från andra platser gör detta på eget initiativ och ansvarar själva för att följa tillämplig lokal lagstiftning.

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och Intel Corporation och reglerar din användning av webbplatsen. Varje användare kan vara föremål för ytterligare regler och villkor som kan gälla när användaren använder tjänster från dotterbolag eller innehåll eller programvara från tredje part. Villkoren och förhållandet mellan dig och Intel regleras i enlighet med lagstiftning för delstaten Delaware i USA och utan hänsyn till eventuella konflikter mellan lagstiftning ska varje part underkasta sig exklusiv jurisdiktion för domstolar i delstaten. Om någon del av villkoren av domstol i jurisdiktion befinns ogiltig medger parterna ändå att domstolen ska försöka verkställa parternas avsikter i enlighet med villkoren och de andra villkoren i avtalet bibehåller full laga kraft.

Intel förbehåller sig rätten att söka ersättning i enlighet med lagstiftning för brott mot dessa regler och villkor.

Intel kan när som helst uppdatera dessa användningsvillkor genom att uppdatera detta dokument. Du bör besöka den här sidan med jämna mellanrum för att granska dåvarande och nuvarande användningsvillkor eftersom de är bindande. Vissa villkor i dessa användningsvillkor kan ersättas av uttryckligen angivna lagar eller villkor som finns på särskilda webbplatser eller webbmaterial.

Copyright © Intel Corporation. Med ensamrätt. Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052-8119, USA.
Intel.com Användningsvillkor version 01042008